Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Walda
Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda gesloten overeenkomsten voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Offerte

brengt offertes schriftelijk dan wel elektronisch uit en zijn 3 maanden geldig en geheel vrijblijvend.

De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Een samengestelde prijsopgave verplicht bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Voor zover noodzakelijk zal bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers Indien bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van opdrachten/ontwerpen, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda

, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Vergunningen en wettelijke bepalingen Tenzij anders is overeengekomen behoren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda.

Artikel 3: Aflevering

3.1 Een door bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda opgegeven termijn van levering, voor het volbrengen van opdrachten/ontwerpen heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van opdrachten/ontwerpen, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

3.2 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.

De opdrachtgever dient het even bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering.

3.3 Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 8 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alerte opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk 14 dagen.

3.4 De prestatie van bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 4: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Auteursrecht Alleen het eindresultaat van opdracht/ontwerp wordt het eigendom van de opdrachtgever, dit m.b.t. alle voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals het octrooirecht, het modelrecht en/of het auteursrecht.

4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

4.3 Eigendom bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, epc berekeningen, rapporten, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.4 Eigendom opdrachtgever

Alle door opdrachtgever aangeleverde materialen, ontwerpen, tekeningen e.d. blijven eigendom van opdrachtgever en zullen na voltooien en afwerking van de opdracht, retour worden gezonden.

Artikel 5: Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten Naast het overeengekomen honorarium kunnen ook eventuele bijkomende kosten, die bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking komen. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda dit ter goedkeuring van tevoren aan de opdrachtgever voorleggen.

5.2 Honorarium voor meerwerk Indien bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda gehanteerde honorariumtarieven.

Mocht deze situatie zich voordoen dan zal bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda dit ter goedkeuring van tevoren aan de opdrachtgever voorleggen.

5.3 Accountantsonderzoek Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit een dergelijke controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betalingsverplichting Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €. 100,00

6.2 Geen korting of compensatie De opdrachtgever verricht de aan bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda heeft verstrekt.

Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda Indien de overeenkomst door bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, evenals 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement Zowel bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij. 7.5 Duurovereenkomsten Wanneer de werkzaamheden van bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, kunnen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

8.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.5 bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Garanties en vrijwaringen

9.1 Oorsprong bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda garandeert dat geleverde ontwerpen door of vanwege hem is ontworpen en/of geïllustreerd.

9.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp De opdrachtgever vrijwaart bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda of door bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 Verstrekte materialen en gegevens De opdrachtgever vrijwaart bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda is een ontwerp/tekenbureau en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor: a. fouten in aangeleverde en gebruikte materialen, ondeugdelijke industriële en bouwkundige constructies e.d.

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

f. fouten in het ontwerp , berekeningen ,of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) advies, model, prototype achterwege heeft gelaten.

g. indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.2 Beperking aansprakelijkheid Behoudens in geval van opzet of grove schuld van bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda, is de aansprakelijkheid van bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een tegenover de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 5.000,00 of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

10.3 Verval aansprakelijkheid Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van zes maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet zou zijn opgetreden.

10.5 Bewaarplicht Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda tegenover elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3 bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda zijn verplichtingen had moeten nakomen.

11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.5 Voor zoveel bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst

is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1 Overdracht aan derden Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

12.2 Vertrouwelijkheid Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.3 Nederlands recht Op de overeenkomst tussen bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar bouwkundig ontwerp en adviesburo Walda is gevestigd.

12.4 Voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Walda Bouwkundig ontwerp en adviesburo Copyright © 2020